Hiện nay có thể nói kinh doanh online là một trong những mô hình