Khí hậu ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe chúng ta. trẻ em do