Việc sử dụng các mẫu in brouche trong các quảng cáo là việc làm thông