Hiện nay bệnh trĩ là một bệnh lý mô tả sự dịch chuyển xuống