Ngoài hệ thống hầm biogas khi được áp dụng trong chăn nuôi và còn