Đa phần nếu như bạn muốn điền một điều gì thì tất cả điều