Tờ rơi hiện nay được coi như là một trong những cách hữu hiệu