Hiện nay với sự phát triển của xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng