Vận chuyển hàng hóa có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh