Biểu mẫu nhãn giấy là một trong những công cụ dùng để nhận diện