Một bao thư sẽ có nhiều chức năng hơn so với một sản phẩm