Ngày nay hầu hết các công ty doanh nghiệp đều sử dụng in phiếu