Tổ yến là một sản phẩm hàng hóa cao cấp, để thể hiện được