Hiện nay, đối với hầu hết các công ty sản xuất hàng tiêu dùng