Bệnh trĩ là một trong các tĩnh mạch bị sưng ở các phần thấp