Như chúng ta đã biết, nước thải chăn nuôi nếu không được xử lý